Nieuwsbrief
Inloggen
Let op: U kunt alleen bestellen via de webshop indien u een afnemer bent en over de inloggegevens beschikt.

Regelement voor klantenpas.


- Op elke hele euro wordt 1 punt toegekent
- Bij 200 punten ontvangt de klant een waardebon van  € 5,00
- De punten blijven 4 jaar geldig
- De waardebon is niet in te leveren voor geld

Als U bij het invullen uw geboortedatum doorgeef ontvangt u een verjaardagskaart.
Deze kaart kunt u dan inleveren voor een cadeautje.

Deze klantenpas is alleen voor de vestiging van Udenhout en Drunen te gebruiken

De Privacyverklaring:


Chocolaterie Albert b.v., gevestigd aan Energieweg 20 Udenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.chocolateriealbert.nl
Energieweg 20
Udenhout
0135114545

Albert van Helvert is de Functionaris Gegevensbescherming van chocolaterie Albert b.v. Hij is te bereiken via albert@chocolateriealbert.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
chocolaterie Albert b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via albert@chocolateriealbert.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
chocolaterie Albert b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling, spaarsysteem
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
chocolaterie Albert b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. chocolaterie Albert b.v. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- Digi voor het klantenpas systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
chocolaterie Albert b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- persoonsgegevens bewaartermijn > 10 jaar  om waardebonnen te versturen en verjaardag kaarten
- Personalia
- Adres
- Enzovoort

Delen van persoonsgegevens met derden
chocolaterie Albert b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
chocolaterie Albert b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door chocolaterie Albert b.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar albert@chocolateriealbert.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

chocolaterie Albert b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
chocolaterie Albert b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via albert@chocolateriealbert.nl